Wecardealer

Wecardealer

โปรแกรมบัญชี

บันทึกรายการทางบัญชีได้อย่างดีเยี่ยม.

18.บันทึกค่าคอมฯต

การรับเงินจากธน

17. การเปิด Invoice ให้

มีขั้นตอนทั้งหม

16.สร้างใบสั่งซื้

1.กดไปที่ จัดซื

15.วิธีลงบัญชีค่า

ขั้นตอนการลงทะเ

14.วิธีลงบัญชีค่า

ขั้นตอนการลงทะเ

13.รายงานบัญชีแยก

วิธีออกรายงานบั

12.รายงานเจ้าหนี้

วิธีการออกรายเจ

11.รายงานลูกหนี้

วิธีการออกรายงา

10.รายงานภาษีหัก

วิธีออกรายงานภา

9.รายงานภาษีซื้อ

วิธีการออกรายงา