Wecardealer

Wecardealer

โปรแกรมบัญชี

จัดการสต็อคได้อย่างง่ายดาย

วิธีออกรายงานภาษี หัก ณ ที่จ่าย
ขั้นตอนที่ 1 เข้าไปที่ โมดูล “การบัญชี”

ขั้นตอนที่ 2 คลิกที่ “การรายงาน”ตรงแถบเมนูด้านบน
ขั้นตอนที่ 2.1 กดที่ “รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย        

ขั้นตอนที่ 3 เลือก ภาษีว่าเราจะออกรายงานเป็นภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.1 ภงด.3 ภงด.53
ขั้นตอนที่ 3.1 เลือก งวดบัญชีว่าเราจะออกรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย เดือนไหน

เราสามารถเลือกปรื้นรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ได้ 3 ประเภท ดังนี้
1.เลือกมุมอง

ตัวอย่างของการพิมพ์โดยเลือกที่ “เลือก มุมมอง”

2.ส่งออก pdf

ตัวอย่างของการพิมพ์โดยเลือกที่ “เลือก มุมมอง”

3.ส่งออก เป็น Excel

ตัวอย่างของการพิมพ์โดยเลือกที่ “เลือก ส่งออก เป็น Excel

Share This Article

Related Post

Leave a Comment