Wecardealer

Wecardealer

โปรแกรมบัญชี

บันทึกรายการทางบัญชีได้อย่างดีเยี่ยม.

ค่าใช้จ่ายของผม

ขั้นตอนการใช้งานการใช้จ่าย
เมนู“ค่าใช้จ่ายของผม”
1.เลือกเมนู “ค่าใช้จ่ายของผม”
2.กำหนดการสร้างข้อมูลเลือก “สร้าง”

เมนู ค่าใช้จ่ายของผม (ขั้นตอนต่อไป)

1.เมื่อเลือกเมนู “สร้าง”จะพบหน้าต่างให้ลงรายละเอียด เพื่อบันทึก
2.สามารถบันทึกรายการ ระบุรายชื่อ พร้อมทั้งโน้ตรายละเอียด พร้อมเชื่อมโยงบัญชี
3.เมื่อเสร็จการทำรายการ “บันทึก”

เมนู ค่าใช้จ่ายของผม (ขั้นตอนต่อไป)

ค่าใช้จ่ายของผม(ต่อ) กรณียกเลิก
เมื่อต้องการยกเลิก“ยกเลิก”

เมนู ค่าใช้จ่ายของผม (ขั้นตอนต่อไป)

ค่าใช้จ่ายของผม(ต่อ) กรณี “นำเข้า”
สามารถโหลดข้อมูลโดยการเลือก “นำเข้า” เพื่อทำการโหลด

เมนู ค่าใช้จ่ายของผม (ขั้นตอนต่อไป)

ค่าใช้จ่ายของผม(ต่อ) กรณี “นำเข้าไฟล์”
1.เมื่อเลือกเมนู “LoadFile”จะพบหน้าต่างให้เลือกFileที่จะโหลด
2.เลือกFileที่จะโหลด

เมนู ค่าใช้จ่ายของผม (ขั้นตอนต่อไป)​

ค่าใช้จ่ายของผม(ต่อ) กรณียกเลิก
เมื่อต้องการยกเลิก“ยกเลิก”

เมนู ค่าใช้จ่ายของผม (ขั้นตอนต่อไป)​

ค่าใช้จ่ายของผม(ต่อ) กรณี “อัพโหลด”
1.เมื่อต้องการอัพโหลดfile รูปภาพ“อัพโหลด”
2.เลือกFileที่จะโหลด

เมนู “ค่าใช้จ่ายของผม”

– รายงานค่าใช้จ่ายของฉัน
    1.เมื่อต้องการลงข้อมูล“สร้าง”
    2.กรณีเลือก “รายงานค่าใช้จ่ายของฉัน”

เมนู “ค่าใช้จ่ายของผม”

รายงานค่าใช้จ่ายของฉัน “เมื่อเข้าไปสร้างข้อมูล” 
1.ลงข้อมูลค่าใช้จ่ายต่างๆ จ่ายโดยบุคคลใด ฝ่ายใด โดยเชื่อมโยงกับข้อมูลบุคลากร
2.เมื่อเสร็จการทำรายการ “บันทึก”

Leave a Comment