Wecardealer

Wecardealer

โปรแกรมบัญชี

จัดการสต็อคได้อย่างง่ายดาย

หมวดที่ 1 หมวดสินทรัพย์

1. สินทรัพย์ (Assets) หมายถึง ทรัพยากรที่อยู่ในการควบคุมของกิจการ อาจจะมีตัวตน หรือไม่มีตัวตนก็ได้ และสามารถวัดมูลค่าเป็นเงินได้ แบ่งได้เป็น 2 ประเภทดังนี้
    1.1 สินทรัพย์หมุนเวียน หมายถึง ทรัพย์สินที่อาจขายหรือแปลงสภาพเป็นเงินสด หรือให้ใช้ หมดภายใน 12 เดือนนับจากวันสิ้นงวดบัญชี จะเรียงลําดับตามสภาพคล่อง โดยที่รายการใดที่มีสภาพ ใกล้เคียงกับเงินสด หรือสามารถเปลี่ยนสภาพเป็นเงินสดได้เร็วจะแสดงได้เป็นลําดับก่อน ตัวอย่างสินทรัพย์หมุนเวียน ได้แก่
   – เงินสด (Cash on hand) เป็นเงินสดในมือที่กิจการมีอยู่ เช่นธนบัตร และเหรียญกษาปณ์ รวมทั้งเงินสดย่อย ธนาณัติ ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์
   – เงินฝากธนาคาร (Cash at banks) เป็นเงินสดที่กิจการนําไปฝากไว้ที่ธนาคาร ได้แก่เงินฝาก ธนาคารกระแสรายวันและออมทรัพย์ ทั้งนี้ไม่รวมเงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา
   – ลูกหนี้การค้า (Accounts Receivable) คือ เงินที่ลูกค้าค้างชําระค่าสินค้าหรือค่าบริการที่ กิจการได้ขายหรือให้บริการตามปกติ
   – ตั๋วเงินรับ (Note Receivable) เป็นสัญญาที่จัดทําขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรโดยปราศจาก เงื่อนไขที่บุคคลอื่นรับจะชําระเงินจํานวนหนึ่งให้แก่กิจการภายในเวลาที่กําหนดไว้
   – สินค้าคงเหลือ (Inventory) ประกอบด้วย สินค้าสําเร็จรูป สินค้าระหว่างผลิต วัตถุดิบ หรือ ชิ้นส่วนที่ใช้ในการผลิตเพื่อขายสินค้าตามปกติ
   – วัสดุสิ้นเปลือง (Supplies) เป็นวัสดุที่ใช้ในสํานักงาน ซึ่งใช้แล้วหมดไปในระยะเวลาสั้น จะ ถือเป็นสินทรัพย์จนกว่าจะถูกใช้ไปจะถือเป็นค่าใช้จ่าย
   – รายได้ค้างรับ (Accrued Revenue) รายได้อื่นๆ ของกิจการที่เกิดขึ้นแล้วแต่กิจการยังไม่ได้รับ ชําระเงิน ในวันสิ้นงวด เช่น ค่าเช่าค้างรับ ดอกเบี้ยค้างรับ เป็นต้น ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า (Prepaid Expenses) ค่าใช้จ่ายที่กิจการจ่ายไปก่อนสําหรับสินทรัพย์หรือ บริการที่จะได้รับประโยชน์ในอนาคต เช่น ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า เป็นต้น
   1.2 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน หมายถึง สินทรัพย์ที่มีตัวตน สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์ อื่นที่กิจการมีการถือสินทรัพย์ ไว้เกินกว่า 1 รอบระยะเวลาบัญชี (12 เดือน) นับจากวัน สิ้นรอบ ระยะเวลาบัญชี ตัวอย่างสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ได้แก่
   – เงินลงทุนระยะยาว (Long-term Investments) กิจการลงทุนซื้อหุ้นทุนหรือหลักทรัพย์ประเภท หนี้หรือพันธบัตรของกิจการอื่น โดยมีระยะเวลาลงทุนเกินกว่า 1 ปี เช่น เงินลงทุนในบริษัทย่อย
   – เงินให้กู้ยืมระยะยาว (Long Term Loans) กิจการให้ผู้อื่นกู้ยืมเงิน โดยมีข้อตกลงที่จะเรียก ชําระคืนเกินกว่า 1 ปี ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์(Property Plant and Equipment) เป็นสินทรัพย์ที่กิจการมีไว้เพื่อ ใช้ประโยชน์ในการดําเนินงาน การผลิต การจําหน่าย กิจการได้มาจากการซื้อ หรือสร้างขึ้นเองก็ได้ สินทรัพย์ประเภทนี้จะแสดงด้วยราคาทุน หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม ยกเว้นที่ดิน จะแสดงด้วยราคา ทุนหรือราคาที่ตีใหม่ โดยไม่คิดค่าเสื่อมราคา
   – สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (Intangible Assets) เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีรูปร่างหรือตัวตน กิจการมีอยู่ และวัดมูลค่าเป็นตัวเงินได้ โดยมีหลักฐานแสดงไว้อย่างชัดเจน เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมาย การค้า

ผังบัญชีโปรแกรม We car dealer

หมวดที่ 1 หมวดสินทรัพย์

Leave a Comment