Wecardealer

Wecardealer

โปรแกรมบัญชี

รองรับการทำงานหลายแพลตฟอร์ม

หมวดที่ 2 หนี้สิน

2. หนี้สิน (Liabilities) หมายถึง ภาระผูกพันที่กิจการมีต่อบุคคลภายนอกอาจเกิดจากการซื้อ สินค้า หรือการกู้ยืมจะต้องชําระคืนด้วยสินทรัพย์ หรือบริการ แบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้
   2.1 หนี้สินหมุนเวียน หมายถึง หนี้สินที่มีระยะเวลาการชําระคืนภายใน 1 ปี ด้วยสินทรัพย์ หมุนเวียน หรือก่อหนี้สินหมุนเวียนอื่นขึ้นใหม่ ตัวอย่างหนี้สินหมุนเวียน ได้แก่
   – เจ้าหนี้การค้า (Accounts Payable) เงินที่กิจการค้างชําระค่าสินค้าหรือค่าบริการที่ซื้อมาเพื่อ ขายหรือ เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าหรือให้บริการตามปกติ
   – ตั๋วเงินจ่าย (Note Payable) คือสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษร โดยปราศจากเงื่อนไขที่กิจการ ได้รับรองไว้ต่อบุคคลอื่น ว่าจะชําระเงินจํานวนหนึ่งให้แก่บุคคลนั้นภายในเวลาที่กําหนด อาจเป็นตั๋ว แลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน
   – รายได้รับล่วงหน้า (Unearned Revenue) เป็นหนี้สินที่เกิดจากการที่กิจการรับเงินไว้ล่วงหน้า สําหรับค่าสินค้าหรือค่าบริการ เกิดเป็นภาระผูกพันที่จะต้องส่งมอบสินค้าหรือบริการ
   – ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (Accrued Expenses) คือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วในงวดบัญชีนี้ แต่กิจการยัง มิได้จ่ายเงิน เช่น ค่าแรงงานค้างจ่าย ดอกเบี้ยค้างจ่าย เป็นต้น
   2.2 หนี้สินไม่หมุนเวียน หมายถึง หนี้สินที่มีระยะเวลาการชําระเงินเกินกว่า 1 ปี หรือรอบ ระยะเวลาการดําเนินงานตามปกติ ตัวอย่างหนี้สินไม่หมุนเวียน ได้แก่
   – เงินกู้ระยะยาว (Long-term Debt) เกิดจาการกู้เงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน โดยมี สัญญาการชําระเงินนานกว่า 1 ปี
   – หุ้นกู้(Bonds Payable) กิจการจะแบ่งจํานวนเงินที่ต้องการกู้ยืมออกเป็นหุ้นโดยแต่ละหุ้นจะมี ราคาเท่ากัน กิจการจะเป็นผู้กําหนดขึ้นเอง ผู้ถือหุ้นกู้จะมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ของกิจการ และกิจการ จะต้องจ่ายดอกเบี้ยตามที่ตกลงกันไว้

ผังบัญชีโปรแกรม We car dealer

หมวดที่ 2 หนี้สิน

Leave a Comment