Wecardealer

Wecardealer

โปรแกรมบัญชี

จัดการสต็อคได้อย่างง่ายดาย

หมวดที่ 4 รายได้

4. รายได้ (Revenues) หมายถึง จํานวนเงินสด ลูกหนี้ หรือผลตอบแทนที่กิจการได้รับมา จากการประกอบธุรกิจเป็นรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายใดๆ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้
   4.1 รายได้โดยตรง หมายถึง รายได้ที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการค้า มีดังนี้ การขายสินค้า รายได้หลัก คือ รายได้จากการขาย การให้บริการ รายได้หลัก คือ รายได้จากการบริการ
   4.2 รายได้อื่น หมายถึง รายได้ที่มิได้เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการค้าโดยปกติ เช่น ดอกเบี้ยรับ เงินปันผลรับ กําไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร เป็นต้น

ผังบัญชีโปรแกรม We car dealer

หมวดที่ 4 รายได้

Leave a Comment