Wecardealer

Wecardealer

โปรแกรมบัญชี

โปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อระบบเต็นท์รถ

หมวดที่ 5 ค่าใช้จ่าย

5.ค่าใช้จ่าย (Expense) หมายถึง จํานวนเงินหรือสินทรัพย์ที่จ่ายไป เพื่อก่อให้เกิดรายได้ จากการดําเนินงาน ได้แก่ ต้นทุนของสินค้าและบริการ ส่วนที่หักออกจากรายได้ในรอบระยะเวลาการ ดําเนินงานปกติของกิจการและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้
   5.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน หมายถึง ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดจากการดําเนินงาน ตามปกติของกิจการ แบ่งเป็น
   – ค่าใช้จ่ายในการขาย หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากกิจกรรมการขายสินค้าหรือ บริการ เช่น ค่าโฆษณา ค่าขนส่งสินค้าออก เงินเดือนพนักงานขาย ฯลฯ
   – ค่าใช้จ่ายในการบริหาร หมายถึง ค่าใช้จ่ายทั่วไปที่เกิดจากการบริหารของกิจการ เช่น ค่า เช่าอาคารสํานักงาน ค่าสาธารณูปโภค เงินเดือนพนักงานฝ่ายบริหาร ฯลฯ 5.2 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เกิดจากการดําเนินงานตามปกติของกิจการ เช่น ดอกเบี้ยจ่าย ฯลฯ

ผังบัญชีโปรแกรม We car dealer

หมวดที่ 5 ค่าใช้จ่าย

Leave a Comment