Wecardealer

Wecardealer

โปรแกรมบัญชี

โปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อระบบเต็นท์รถ

วิธีลงบัญชีค่าใช้จ่ายที่ไม่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย


ขั้นตอนการลงทะเบียนจ่ายเงิน (แบบไม่มีการหัก ภาษี ณ ที่จ่าย)


1. กดเมนู => การบัญชี


2.กดเมนู => ผู้ขาย => เลือก => เมนู => บิล


3.กดค้นหาเลขที่บิลที่ต้องการเคลียร์


4. กดลงทะเบียนการจ่ายเงิน


5.กดเลือกธนาคารที่จ่ายเงิน


6.ใส่วันที่ที่จ่ายเงิน


7.กดตรวจสอบ


8. ระบบจะขึ้นสถานะว่า ชำระเงินแล้ว


9.กดเมนู => ผู้ขาย => การชำระ


10. กดพิมพ์


11. เลือก WecarDealor RV/PV


12. กดพิมพ์

Leave a Comment