Wecardealer

Wecardealer

โปรแกรมบัญชี

รองรับการทำงานหลายแพลตฟอร์ม

การกำหนดค่า

ส่วนของ “การกำหนดค่า”
1.ตั้งค่า
2.ตำแหน่ง
3.แผนก
4.Activity Planning Plans


ขั้นตอนการใช้งานบุคลากร(ขั้นตอนต่อไป)

ส่วนของ “การกำหนดค่า”
ตั้งค่า
2.เลือกตำแหน่งที่กำหนดไว้
3.เมื่อเสร็จการทำรายการ “บันทึก”


ขั้นตอนการใช้งานบุคลากร(ขั้นตอนต่อไป)

ส่วนของ “การกำหนดค่า” (ตำแหน่ง)
1.เพิ่มข้อมูลโดยการสร้าง
2.ใส่ข้อมูลของบุคลากรที่ต้องการระบุ
3.เมื่อเสร็จการทำรายการ “บันทึก”


ขั้นตอนการใช้งานบุคลากร(ขั้นตอนต่อไป)

ส่วนของ “การกำหนดค่า” (แผนก)
1.เพิ่มข้อมูลโดยการสร้าง
2.ใส่ข้อมูลของบุคลากรที่ต้องการระบุ
3.เมื่อเสร็จการทำรายการ “บันทึก”

Leave a Comment