Wecardealer

Wecardealer

โปรแกรมบัญชี

โปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อระบบเต็นท์รถ

บุคลากร

ขั้นตอนการใช้งาน "บุคลากร"

ไปเลือกที่เมนูบุคลากร
1.สร้าง
2.กรอกข้อมูลบุคลากรทั้งหมดลงไปให้ครบ และสามารถแนบรูปบุคลากร
3.เมื่อเสร็จการทำรายการ “บันทึก”


ขั้นตอนการใช้งาน "บุคลากร"(ขั้นต่อต่อไป )

1.ส่วนของ Work Information จะเป็นส่วนงานของHR
2.สามารถตั้งค่าแผนกได้ ตั้งค่าผู้จัดการ ที่จะapprove พนักงานในการทำรายการต่างๆได้
3.เมื่อเสร็จการทำรายการ “บันทึก”


ขั้นตอนการใช้งาน "บุคลากร"(ขั้นต่อต่อไป )

ส่วนของ Work Information(ต่อ)
1.“Organization Chart”
2.สามารถสร้างผังองค์กร และปริ้นเตอร์ลงเวลาไว้ได้
3.เมื่อเสร็จการทำรายการ “บันทึก”


ขั้นตอนการใช้งาน "บุคลากร"(ขั้นต่อต่อไป )

1.ส่วนของ Private Information
2.ข้อมูลติดต่อในยามฉุกเฉินข้อมูลส่วนตัวของบุคลากร
3.เมื่อเสร็จการทำรายการ “บันทึก”


ขั้นตอนการใช้งาน "บุคลากร"(ขั้นต่อต่อไป )

1.ส่วนของ ตั้งค่า HR
2.สามารถลงเวลางานหมายเลขบัตรประจำตัวพนักงาน
3.เมื่อเสร็จการทำรายการ “บันทึก”

Leave a Comment