Wecardealer

Wecardealer

โปรแกรมบัญชี

จัดการสต็อคได้อย่างง่ายดาย

ขั้นตอนการใช้งานเมนู “จองรถ”

เมนู “จองรถ” 

เป็นขั้นตอน การจองรถยนต์และทำการขายรถยนต์ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1.เมนู”สร้าง”
2.กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามลำดับ
   1.ข้อมูลรถยนต์
   2.ข้อมูลสถานที่เสอราคา
3.กรอกข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้อง
   1.ข้อมูลรถยนต์
   2.นโยบายการคืนเงินมัดจำ
   3.ข้อมูลอื่น
   4.ลายเซ็น

ขั้นต่อที่ 2

กรอกรายละเอียดข้อมูล เพิ่มเติม เมนูจองรถยนต์

ขั้นตอนที่ 3

กรอกรายละเอียดข้อมูล เพิ่มเติม เมนูจองรถยนต์

ขั้นตอนที่ 4

กรอกรายละเอียดข้อมูล เพิ่มเติม เมนู จองรถยนต์

ขั้นตอนที่ 5

กรอกรายละเอียดข้อมูล เพิ่มเติม เมนู จองรถยนต์

Leave a Comment