Wecardealer

Wecardealer

โปรแกรมบัญชี

บันทึกรายการทางบัญชีได้อย่างดีเยี่ยม.

ขั้นตอนการใช้งานเมนู “อะไหล่”

ขั้นตอนการใช้งานคำสั่ง อะไหล่
เป็นคำสั่งในการเพิ่มข้อมูลอะไหล่รถยนต์มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1.เมนู”สร้าง”
2.กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามลำดับ
   – ข้อมูลอะไหล่ หรือสินค้า
3.กรอกรข้อมูลเพิ่มเติม
   3.1.ข้อมูลทั่วไป
   3.2.การขาย
   3.3.การซื้อ
   3.4.คลังสินค้า   
   3.5.บัญชี
4.ตรวจสอบข้อมูลแล้วกดบัญทึก

Leave a Comment